Workshop allmänmedicin

WORKSHOP beskrivning
Tanken är att vi ska få tillfälle att tänka igenom vårt lärande och vår lärargärning och stämma av den mot andra på plats och inte minst att få
inspiration på olika sätt. Jag har föreställningen att vi i synnerhet ska arbeta med samsyn kring pedagogik och vad vi i professionen skall sköta.
Detta med tanke på att t.ex. utomprofessionella bolag blir allt vanligare. Tanken är också att vi ska få tillfälle att koncentrerat få ägna oss att
utveckla vår fortbildning, och särskilt den del som engagerar oss personligen och mest.

Syfte
Syftet är att den allmänläkare som genomgår utbildningen ska förvärva ett fördjupat och ökat kunnande att genomföra pedagogiskt genomtänk
fortbildningar med ökande kvalitet.

Mål
Målet är att öka pedagogisk kompetens och fortbildningskunskap hos deltagarna.En kompetens, färdighet och förmåga som ger engagemang
att lägga upp, leda, organisera,genomföra och utvärdera fortbildning i allmänmedicin, inte minst den egna.Att själv eller deltaga i att utforma
och genomföra en eller flera alternativa modeller och/eller projekt i fortbildning och få dessa tillämpade i fortbildningen för allmänläkare.
Att lära sig metoder för att öka kraften och snabbheten i fortbildningsutvecklingen genom att använda professionella organisationer för utveckling,
stöd och plattform. En viktig sådan plattform är SFAM. SFAM som har på gång ett nytt pedagogiskt policyprogram som blir ett viktigt styrdokument
för arbetet i workshopen.

Målgrupper
För dig som i lugn och ro och i stimulerande miljö vill utveckla din och den allmänmedicinska fortbildningen. Om du brinner för att utveckla något
speciellt i fortbildningen är workshopen tänkt som en plattform för reflektion, dialog och arbete kring favoritämnen i din fortbildning. Under dagarna
på Skopelos har du möjlighet att tillsammans med likasinnade forma sådana fortbildningsprojekt kring det du ser som angeläget och du kommer
att starta och kanske även hinna genomföra ett projektarbete med sådant tema under workshopen Vi har därför riktat inbjudan till dig som har
genomgått specialistexamen i allmänmedicin och till dig som är engagerad i allmänmedicinsk utbildning som kompetensvärderare, fortbildningssamordnare,
kurslärare, kursgivare, studierektor, SPUR-inspektör eller universitetslärare. Inbjudan har också gått till ordföranden i SFAMs lokalföreningar för
spridning till andra som är engagerade i fortbildning på olika sätt.

Upplägg
För att få en deltagarstyrning kommer deltagarna att före workshopen telefonintervjuas. Innehållet i workshopet utformas från detta. Tankar kring
en mer långvarig ny utbildning för fördjupat kunnande i lärande för att utveckla förbättrad professionalitet i vardagen kommer att prövas och kanske
omsättas. I workshopen skall deltagarna erbjudas göra ett enkelt mindre projekt kring detta. Det särskilda erbjudandet är att använda workshopet
som avstamp för att göra ett längre mer omfattande projekt. Deltagarna förslås föra loggbok om sin utveckling i fråga om pedagogiskt tänkande
och praktisk kompetens att utforma och leda fortbildningsprojekt av olika slag i pedagogiskt tänkande och kompetensutveckling.

Schema
De fem dagarna har vi på Orfeas cinema i Skopelos town (stadens nya konferans anläggning) ett gemensamt förmiddagspass med början klockan 09.00
på några timmar. Det avslutas med en planering av resten av dagen. Enstaka dagar kan en eftermiddagsföreläsning erbjudas. Tidsschema kommer att
anslås i foajén på Orfeas Cinema och på denna hemsida. Hemsidan kommer sent varje kväll att uppdateras med material från workshopen och annan information.

Metoder
För att nå målen och uppfylla syftet kommer vi att använda oss av informativa framställningar i muntlig och skriftlig form, diskussioner i smågrupp,
sammanfattningar i storgrupp, individuellt arbete samt bedömningar och utvärderingar av deltagarnas aktiviteter under utbildningen. I möjligaste
mån läggs resultat av detta dagligen in på hemsidan. Mailadressen för sådant material är This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bedömning och utvärdering
Resultat av utbildningen i relation till syften och mål kommer att bedömas och sammanfattas i en slutrapport. I denna kommer gruppen också att föra
en utvärderande diskussion och dra slutsatser om det fortsatta arbetet i projektet. Workshopen kan vara planeringsdelen av en årslång allmänmedicinsk
pedagogisk utbildning. Tankar om en sådan kommer att presenteras på denna hemsida innan start av denna workshop.

Anmälan
Anmälan till workshop i allmänmedicin gör du här på hemsidans blankett.
Vid avanmälan före 15 augusti 2017 återfås 1500:-.
Bokning och betalning av resa och boende gör du på egen hand. Tips finns på hemsidan under resa & boende

Antagning
Antagning sker i anmälningsturordning. Tänk på att antalet flygstolar är en begränsning.

Pris
14 500:- inkl.moms (Anmälningsavgift 2 500:- + 12 000:-)

Till sidan för anmälan →